ผวจ.ศรีสะเกษ ย้ำ..ช่วยกันดูแลสมาชิกในครอบครัว ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธี Kick off ศรีสะเกษ ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 และพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดวันดำเนินโครงการ (Kick off) พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ และสร้างการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในทุกระดับและเพื่อรณรงค์ในการรักษาระเบียบวินัยจราจร โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยได้รับมอบหมวกนิรภัย จำนวน 100 ใบ จากบริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด รับมอบสิ่งของจากสนับสนุนจาก สำนักงาน คปภ. จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หน.ปภ.จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี พ.อ.ทินกร ประสีระเตสัง รอง ผอ.กอ.รมน.(ท) นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในกิจกรรมปล่อยขบวนรถเพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ในครั้งนี้

 

 

 

นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หน.ปภ.จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดวันดำเนินการโครงการ (Kick off) ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงปัญหาจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ และสร้างการเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับสาธารณภัยดังกล่าวให้เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมไทย และอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยก็เช่นกัน ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของชาวไทยเป็นจำนวนมากในทุกๆ ปีเช่นกัน ซึ่งในปี 2565 ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนสะสม ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมแล้วเสียชีวิต 13,985 ราย บาดเจ็บ 892,424 ราย และสำหรับ จ.ศรีสะเกษ เสียชีวิตแล้ว 283 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.47 คน/แสนคน บาดเจ็บ 13,278 ราย เป็นอันดับ 20 ของประเทศ

 

นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หน.ปภ.จ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า จากความสูญเสียดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงกำหนดให้ทุกจังหวัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งรณรงค์ ให้ทุกคนรักษาวินัยจราจร โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปีซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในอัตราที่สูง สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้ ได้กำหนดรณรงค์ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 (รวม 7 วัน) ในหัวข้อ“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ ในช่วงปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 22 ครั้ง บาดเจ็บ 21 ราย และเสียชีวิตถึง 7 ราย ในการนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นเพื่อเป็นกลไกสำคัญ ในการอำนวยการและสั่งการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครจำนวนมากปฏิบัติงานทั้ง 22 อำเภอ ประจำจุดตรวจหลัก 38 จุด จุดตรวจรอง 21 จุด จุดบริการ 148 แห่ง และด่านชุมชน 683 แห่ง รวมทั้งสิ้น 890 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมประมาณ 12,500 คน

 

 

 

นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จากข้อมูลของ หน.ปภ.จ.ศรีสะเกษ ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนได้สร้างความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างมากมาย และในอนาคตเรายังต้องเผชิญกับสาธารณภัยในอีกหลายรูปแบบที่จะเกิดขึ้น มีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนน ทุกภาคส่วนต้องขับเคลื่อนการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตลอด 365 วัน อย่างเข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับชั้น ต้องทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้จนเป็นนิสัยหรือพฤติกรรมความปลอดภัยหรือมีวินัยจราจรของกลุ่มคนวัยนี้ขึ้นให้ได้ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข จุดเสี่ยง จุดอันตรายต่างๆ ในพื้นที่ สำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2566 และตลอด 365 วันของ จ.ศรีสะเกษ

 

นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ตนขอฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษ ทุกคนว่า ขอให้คนในครอบครัวทุกคนช่วยกันดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครัวให้ดี โดยจะต้องช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอันดับแรก คือ คน เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ การไม่ขับรถเร็ว เมาแล้วไม่ขับ และการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถ จยย. ตนเชื่อว่า หากทุกฝ่ายร่วมมือช่วยกันแล้วจะสามารถลดอุบัติเหตุ รวมทั้งอาจจะไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นและ ไม่ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างแน่นอน.

 

 

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *