วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
ข่าวทั่วไทย

นครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน รุ่นที่ 10

วันที่ 22 ธ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นาย บัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา รักษาราชการแทนปลัด จ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน รุ่นที่ 10 จ.นครราชสีมา โดยมี ดร.นรินทิพย์ กาญจนศิริ นายกสมาคม สตรีอาสารักษาดินแดน จ.นครราชสีมา ในนามผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน รุ่นที่ 10 จ.นครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตุประสงค์ และมี ร.อ.อนุพันธ์ ถนนอมจิตรธรรม ผอ.ค่ายฝึก ร้อย ปจว.2 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก นาย ชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล สมาชิก อบจ.นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว , ผศ.ดร.อภิชฎา ทองรักษ์, สิบเอกหญิง จงรักษ์ มงคลกุล อดีตนายกและผู้ก่อตั้งสมาคมฯ , นาง นิตยา วัชรโกมล , รองฯชุษณา เมตต์การุณจิต , ว่าที่ร้อยตรีหญิง วงศ์วรรณ หัสดินรัตน์ , อนงลักษณ์ บุญพิพัฒนะ , นราวดี ถนอมสุขทวี , ธนภร สิงห์พิลา และ สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ

 

 

 

 

 

ดร.นรินทิพย์ กาญจนศิริ นายกสมาคม สตรีอาสารักษาดินแดน จ.นครราชสีมา ในนามผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน รุ่นที่ 10 จ.นครราชสีมา กล่าวว่า สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2529 โดย คุณแม่ สุนทรี กำพลศิริ ผู้ก่อตั้ง ภายใต้สหพันธ์ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ของ สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี โดยยึดแนวพระราชดำริ ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่จะให้สตรีไทยมีส่วนรับใช้ชาติ ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้อง กับสหพันธ์ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน แห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง มีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมสมาชิกภายใต้หลักสูตรของ สหพันธ์ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน แห่งประเทศไทย ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2520 ถึงปัจจุบัน มีสมาชิกสามัญและสมทบ จำนวน 898 คน นับเป็น 9 รุ่น กระจายออกไป 32 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมาสมาชิกทุกคน มีจิตอาสา พร้อมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ประเทศชาติ โดยได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตามภารกิจของสตรีอาสาสมัครดินแดน อยู่เนือง ๆ ซึ่งคุณภาพของสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจะต้องมีระเบียบวินัย เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร รักชาติ ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สร้างฐานะของตนเองได้มั่นคง ไม่เป็นภาระผู้ใด เข้มแข็ง อดทน รักเกียรติ ศักดิ์ศรี เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ความประพฤติเรียบร้อย มีมารยาทในสังคม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เป็นอาสาสมัครที่ดีมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้อย่างบูรณาการ

 

 

 

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร เพื่อช่วยกันทำกิจกรรม และสร้างสรรค์สิ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน สถาบัน ประเทศชาติ ได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ ของการเป็นสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน “ แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ “ และเพื่อเป็นการธำรงเพิ่มพูนสมาชิก ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเข้มแข็งมีศักยภาพ ต่อเนื่องตามภารกิจของสมาคม ฯ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการส่งเสริม ให้สตรีเกิดความสนใจ และการช่วยเหลือ ต่อสาธารณกิจ สังคม และสวัสดิภาพในท้องถิ่น จึงได้กำหนดโครงการฝึกอบรม สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน รุ่นที่ 10 ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ฝึกหัดให้สตรีมีความรู้ความชำนาญในการป้องกันตนเองและประเทศชาติ 2.เพื่อรวบรวมและผนึกกำลังคงามรู้ความชำนาญนั้น ๆ ให้เป็นประโยขน์ในยามคับขัน 3. เพื่อจัดให้เป็นหน่วยสมทบสนับสนุนงานของกรมการรักษาดินแดน 4. เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นในยามฉุกเฉินเช่นการอพยพโยกย้ายการปฐมพยาบาลการร่ำเรียนศึกษาและการป้องกันไปทางอากาศเพื่อทำหน้าที่รักษาสมบัติและวัฒนธรรมของชาติตลอดจนสร้างความสนใจและร่วมมือในกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ทั้งในยามสงบและในยามสงคราม.

 

ภาพ-ข่าว ไพฑูรย์ คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *