สระแก้ว- สมุนไพรไทย โกอินเตอร์ 

      ผู้สื่อข่าวรายงาน  ตามที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐที่มีความโดดเด่นในการให้บริการ ขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งสร้างเครือข่ายงานด้านการแพทย์แผนไทย และนำองค์ความรู้มาต่อยอดในการจัดบริการในโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยนายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ พร้อมกับโรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานีและโรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งผลการประกวดรางวัลชนะเลิศพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

” ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นต้นกำเนิดของการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยเป็นเวลา 40 ปี ได้พัฒนา ต่อยอด ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 2 แห่งจาก 21 แห่งทั่วประเทศ และมีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร เป็นศูนย์วิชาการด้านต่างๆทั้ง ศูนย์ส่งต่อและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางในระดับจังหวัด ระดับเขต ,ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง , ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, ศูนย์ฝึกประสบการณ์แพทย์แผนไทยมากกว่า 9 สถาบัน และอื่นๆ อีกมากมาย

ทางด้าน นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร เปิดเผยว่า โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นเวลากว่า 17 ปี เริ่มแรกเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยวัฒนานคร ต่อมาปี 2553 ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยตัวอย่างของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชน ภายใต้ศักยภาพ ความร่วมมือและบริบทของพื้นที่ การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง Intermediate care พร้อมพัฒนาโปรแกรมการส่งต่อสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการกินอาหารกินผักให้เป็นยารักษาโรค , การใช้ยาฟ้าทะลายโจร ยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน การสุมยาสมุนไพร และส่งเสริมการใช้กระชายสำหรับผู้ป่วยโควิด 19

“สำหรับด้านงานด้านบริการ ของ รพ.แพทย์แผนไทยวัฒนานคร เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 4 สาขา ทั้ง เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดไทย ผดุงครรภ์ ในรูปแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จัดรูปแบบบริการผสมผสาน OPD คู่ขนาน คลินิกพิเศษเฉพาะโรค และเป็น“ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” มีทีมสหวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วย มีแนวทางและการติดตามผลหลังกลับสู่ชุมชน ผสมผสานทั้งการนวดบำบัดฟื้นฟู ประคบสมุนไพร รักษาด้วยยาสมุนไพรทั้งยาปรุงเฉพาะรายและยาเดี่ยว กายภาพบำบัด ฝังเข็มกระตุ้นกล้ามเนื้อ อบสมุนไพร และการฝังเข็ม รวมทั้งได้ร่วมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยและ SKT สวดมนต์ สมาธิ ดนตรีบำบัด และส่งต่อชุมชนในการดูแลต่อเนื่องจนวาระสุดท้าย งานชุมชนออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ติดตามการรักษาและดูแลส่งต่อผู้ป่วย ทั้งด้านการรักษาต่อเนื่อง ร่วมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

“อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร กล่าวอีกว่า ที่นี่ยังเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับประเทศ” ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แล้วยังเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยต่างๆ อาทิ การศึกษาผลของการใช้ยาตำรับอภัยสาลีต่อประสิทธิภาพการรักษาโรคหอบหืดผู้ป่วยโรคหอบหืด , การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยามธุรเมหะกับ Metformin ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ , ยาพอกสมุนไพรสูตรลุงวินัยต่อการลดอาการปวดเข่า , การศึกษาประสิทธิผลการใช้ยาโฮมีโอพาที ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และนว ตกรรมยาพอกดูดพิษ ” ” ล่าสุด ด้านพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว นำคณะ ผู้นำเข้า บริษัทอาริยา สปา เทรด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ น้ำมันหอมระเหย และ น้ำมันนวด สมุนไพร สำหรับธุรกิจ สปา ในประเทศเยอรมนี ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน สมุนไพรและแพทย์แผนไทย เพื่อผลักดันสู่ตลาดสากล ต่อไป