องคมนตรีติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

เวลา 09.30 น..วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น.ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขัเคลื่อนโครงการอันเนื่องมีน่ยบุญเติม เรณุมาส รองผุ้ว่าราชการจังหวัดเลย..พร้อมผุ้บริการส่วนกลาง.หัวหน้าส่วนรทขการศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเลย

 

จากนั้นคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รับฟังสรุปผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมกับเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการชลประทานลุ่มน้ำเลย โดยพิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำเลย เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในลุ่มน้ำเลยทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี โดยอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบฯ เริ่มก่อสร้างในปี 2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 อ่างเก็บน้ำมีขนาดความจุ 7.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันสนับสนุนน้ำต้นทุนแก่ราษฎรเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 7 หมู่บ้าน รวม 2,200 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 7,348 ไร่

 

 

 

ช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำพุพัฒนา ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร โดยอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 มีขนาดความจุ 638,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันราษฎรจำนวน 6 หมู่บ้าน รวม 820 ครัวเรือน มีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคและสามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานได้รวม 1,628 ไร่ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ 75,000 ตัว

 

นางพรชัย ผลสนอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านน้ำพุพัฒนา เปิดเผยว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่ นายพัฒนา บุตรตะนัย ตัวแทนราษฎร บ้านน้ำพุพัฒนา ต.ห้วยสีเสียดฯ ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำวยวังเงียง เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ต่อมา กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างางเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 2 ปี (พ.ค. 2563 – ก.ย. 2564 สร้างประโยชน์ทั้งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งได้อย่างดี

 

 

จากนั้น เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยฯ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำเลยที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520 โดยอ่างเก็บน้ำมีขนาดความจุ 35.807 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ราษฎรมีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค จำนวน 27 หมู่บ้าน 5,960 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 24,590 ไร่.

 

ภาพ-ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *