สำนักงานขนส่งทางบก ชี้แจงกรณีคนขับสามล้อเครื่อง ยื่นหนังสือกับทางว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี กรณีทำประกันภัย ราคาเบี้ยประกันแพงกว่าความเป็นจริง

สำนักงานขนส่งทางบก จังหวัดชลบุรี ขอชี้แจงกรณีคนขับสามล้อเครื่องอำเภอศรีราชายื่นหนังสือกับทางว่าที่ผู้สมัครส.ส.ชลบุรีเขต 7 และเขต 9 พรรคเสรีรวมไทย กรณีทำประกันภัยบุคคลที่ 3 ราคาเบี้ยประกันแพงกว่าความเป็นจริง สำนักงานขนส่งทางบก จังหวัดชลบุรี ขอชี้แจงในกรณีนี้ว่า ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากกฏหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2560ลงวันที่31 มีนาคม2560ไว้แล้วนั้น

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทรถที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากกฏหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 15/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ลงวันที่21 มีนาคม 2560 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของข้อ 1ของประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2560

สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง ลักษณะ 4 (รถที่บรรทุกผู้โดยสารเกินเจ็ดคน แต่ไม่เกินเก้าคน เพื่อบริการรับจ้างไปยังจุดต่างๆ ในบริเวณเขตเทศบาล เขตเมือง หรือเขตชุมชน ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการขนส่ง โดยการเหมาเป็นรายเที่ยวหรือรายบุคคล) หรือรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน(รถสามล้อ) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร จะจัดทำประกันภัยตามข้อ2(2)หรือข้อ(4)หรือไม่ก็ได้
ข้อ2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ลงชื่อ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ซึ่งกรณีตัวแทนคนขับสามล้อเครื่องอำเภอศรีราชา มายื่นหนังสือกับทางว่าที่ผู้สมัครส.ส.ชลบุรีพรรคเสรีรวมไทยกรณีทำประกันภัยบุคคลที่3ราคาเบี้ยประกันแพงกว่าความเป็นจริง นั้นทางกรมขนส่งทางบก ไม่ได้บังคับ แล้วแต่ทางผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถสามล้อเครื่องสมัครใจทำประกันภัยบุคคลที่3 เท่านั้น ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี จึงชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *